Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden  – RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT

Versie 0.1
2 november2016.

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT. Deze Algemene Voorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u ook deze Algemene Voorwaarden. Daarom raden wij u aan om kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u gebruik gaat maken van de diensten van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT.

Wie is RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT?

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT is een initiatief van Edwin en levert diensten en afgeronde producten op het gebied van:

 • Risico Management;
 • Auditing;
 • Finance;
 • Fraudepreventie en –opsporing;
 • Business Control;
 • Bedrijfsapplicaties zoals Excel en VBA.

Bedrijfsgegevens

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT
Tolhoren 83, 2201VK, Noordwijk
Nederland

 

Mobiel:  31 6 5347 1824
E-mail:   info@riskandassurance.nl
Website:  www.riskandassurancemanagement.nl

 

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT is ingeschreven bij de kvk onder nummer: 68515243

Algemeen

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Desalniettemin zullen wij het initiatief nemen om geregistreerde gebruikers waarvan het e-mailadres bekend is tijdelijk te informeren over veranderingen in deze voorwaarden. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

 

Waarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

 

Uw rechten en plichten
Als gebruiker van de RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT website dient u zich in alle opzichten op te stellen als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

 

 1. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT en/of derden;
 2. Het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 3. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 4. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

 

Het is toegestaan om het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Als u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT is niet aansprakelijk voor:

 • Schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites;
 • Schade, voortvloeiende uit het gebruik van materiaal dat op haar websites beschikbaar is;
 • Schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT websites worden aangeboden.
 • Schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT.

RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT kan helaas niet garanderen:

 • Dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
 • Dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
 • Dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden of virussen verholpen zullen worden.

Ondanks dat RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT bovenstaande niet kan garanderen zal zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie zo accuraat en compleet mogelijk is en gevrijwaard is van virussen. RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT wordt gehost op haar eigen beveiligde server bij een professionele host.

U vrijwaart RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van uw (of in opdracht van u handelende rechtspersonen) gebruik van de website van RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt neemt u dan contact op met RAM RISK & ASSURANCE MANAGEMENT.

 

Contactgegevens:

Tel:         +31 6 5347 1824
E-mail:   info@riskandassurance.nl